ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Home
  • /
  • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επενδυτικά προγράμματα


Ευρωπαϊκά – Κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης

H “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες”αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη προετοιμασία, υποβολή και υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιούμε:

• Την αξιολόγηση των επιχειρήσεων βάσει των βασικών προϋποθέσεων του κάθε προγράμματος για την επιλεξιμότητα τους. Στην περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, αξιολογούμε την επιχείρηση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που τίθενται από το εκάστοτε πρόγραμμα και υπολογίζουμε την βαθμολογία της, παρέχοντας παράλληλα συμβουλές με στόχο τη βελτίωση της.
• Τη σύνταξη της επενδυτικής πρότασης και την υποβολή της τόσο στο πληροφοριακό σύστημα (ηλεκτρονική υποβολή) όσο και την πρωτοκόλληση του φυσικού φακέλου στον αρμόδιο Φορέα Υποδοχής, μετά από τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παραδίνοντας στην επιχείρηση αντίγραφο του υποβαλλόμενου φακέλου.
• Υποστήριξη του υποβαλλόμενου φακέλου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Επικοινωνία & συνεργασία με τους αξιολογητές για την παροχή πληροφοριών που αφορούν την επιχείρηση (εφόσον ζητηθούν), όσο και για τη σύνταξη και παράδοση επιπλέον συμπληρωματικών μελετών.
• Την παροχή συμβουλών σχετικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (μετά τη λήψη της απόφασης έγκρισης).
• Τη σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων ελέγχου είτε ενδιάμεσου, είτε ολοκλήρωσης, μετά τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύνταξη τους, παραδίνοντας τα αντίστοιχα αντίγραφα αυτών στην επιχείρηση.
• Την υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου της αίτησης ολοκλήρωσης, μέχρι τελικώς την εκταμίευση της επιχορήγησης.

Επενδυτικός Νόμος

Η “Finecon Consulting – Χατζηβρέττας Μιχάλης & Συνεργάτες”αναλαμβάνει την προετοιμασία των αιτήσεων υπαγωγής, την ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή των προτάσεων, των αιτήσεων ελέγχου (ενδιάμεσου και τελικού), καθώς και την υποστήριξη του φακέλου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

• Ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων για τη δυνατότητα υποβολής πρότασης στον Επενδυτικό Νόμο.
• Η αξιολόγηση της βαθμολογίας του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που είναι ικανοποιητική για την υποβολή της πρότασης ξεκινάει η διαδικασία για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που χρειαστούν μελέτες για τη συλλογή των δικαιολογητικών συμβάλλουμε παραδίνοντας τις απαιτούμενες μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες.
• Η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η πρωτοκόλληση του εντύπου – φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία, παρέχοντας παράλληλα αντίγραφο του φακέλου στην επιχείρηση.
• Διαμεσολαβούμε για την υποστήριξη του φακέλου με τον αξιολογητή που έχει αναλάβει την αξιολόγηση του φακέλου, τόσο για διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, όσο και για περεταίρω μελέτες που αφορούν την πρόταση.
• Παρέχουμε συμβουλές στους επενδυτές για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, μετά τη λήψη της απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.
• Υποβάλλουμε τις αιτήσεις ελέγχου (ενδιάμεσου και ολοκλήρωσης) αφού συλλέξουμε εκ νέου τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παραδίνοντας στην επιχείρηση αντίγραφο της αίτησης ελέγχου.
• Υποστηρίζουμε την αίτηση ελέγχου, καθ’ όλη τη διαδικασία του ελέγχου με τους αξιολογητές, ενώ παράλληλα παραβρισκόμαστε κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου.